Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál

Tata, Kastélytér

2019. október 18-19-20.

Idén ősszel újra a gasztronómiáé a főszerep a tatai Öreg-tó partján.

A halgazdálkodás tatai hagyományait, a halfogyasztás kultúráját népszerűsítő gasztronómiai esemény csaknem két évtizedes múltra tekint vissza. A szombati, kora reggeli látványhalászat ismét különleges alkalmat kínál, melyen a nézők megismerhetik a tradicionális halászati eszközöket, a halfogás technikáját.

 

 Az értékőrző közösségi programok megvalósításában partnerünk a Nemzeti Művelődési Intézet.

Az  Öreg-tó partjára az ország több pontjáról érkező halfőző mesterek a térségükre jellemző halászlevekkel, sült hallal várják az érdeklődőket, akik a kiváló halételekhez friss és zamatos neszmélyi borokat fogyaszthatnak.

 

A kulináris élvezetek mellé a fesztivál mindhárom napja színes szabadtéri kiegészítő programokat kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt az elmaradhatatlan vásári forgataggal, színpadi műsorokkal, változatos gyermekprogramokkal, vidámparkkal és számos érdekes látnivalóval együtt.

 

  

 

 


 

 

 

 


A FESZTIVÁL HÁZIRENDJE

 

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.  által szervezett Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál jelen HÁZIRENDJE a rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

A rendezvény helyszíne:         2890 Tata, Kastély tér
A rendezvény időtartama:      2019. október 18-20.

JEGYEK

A három napos fesztivál pénteki napján a belépés ingyenes. 
2 napos belépőjegy ára: 2.000 Ft
1 napos belépőjegy ára: 1.500 Ft 
Tata Kártyával a belépő: 1.000 Ft
12 éven aluliaknak a belépés ingyenes. 

Mozgáskorlátozottak, látás- és hallás sérültek, halmozottan sérült vendégeink a rendezvényt egy fő kísérővel térítésmentesen látogathatják.

A jegyvásárlással a látogató elfogadja a fesztiválra vonatkozó szabályokat és előírásokat;

a Házirendet és az Általános Szerződési Feltételeket.

A műsor- és a helyszínváltoztatás jogát a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. fenntartja, a rendezvényt rossz idő esetén is megtartja.

BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

1. A rendezvényre belépni a megváltott karszalag szabta időkeretek között és a házirendben rögzített feltételek mellett lehet.

Tata Kártyás:                        szombat    7:00 – vasárnap 22:00-ig;
2 napos:                                  szombat    7:00 – vasárnap 22:00-ig; 
szombat:                                szombat    7:00 – 24:00-ig;
vasárnap:                               vasárnap 10:00 –22:00-ig.

2. A rendezvényre a kézen hordott karszalag számít érvényesnek. A karszalag másra át nem ruházható. A sérült – átragasztott, elvágott, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Tatai Városkapu Zrt. nem pótolja vagy cseréli.

3. A rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. A fesztiválra szúró és vágóeszköz behozatala szigorúan tilos!  Tilos a rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágó élű kést, pillangókést, rugós kést, gáz-sprayt, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt hozni! A Biztonságért felelős munkatársaknak jogában áll ezen tárgyakat keresni és elkobozni.

4. A fesztivál területére élőállatot behozni szigorúan tilos! Ez alól kivételt képeznek a jogszabályban meghatározott segítő kutyák, vakvezető kutyák és rendőrségi kutyák.

5. A látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a rendezvény területére.

6. A rendezvény területére a Tatai Városkapu Zrt. által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos! Behajtási engedéllyel rendelkező személyek kötelesek a KRESZ előírásait teljes körűen betartani a rendezvény egész területén. A rendezvény területén saját gépjárművel parkolni szigorúan tilos! Ez alól a behajtási és benntartózkodási engedéllyel rendelkezők képeznek kivételt.

8. A látogató a fesztivál területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak és a házirendnek megfelelően. A látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A látogató a fesztivál területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától.

9. A fesztivál területén – a rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!

10. A fesztivál területén, a Derik Kft. megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A látogató a rendezvényen történő részvétellel vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

11. A sajtó munkatársai csak előzetes regisztráció esetén látogathatják a rendezvényt térítés mentesen. Valamint tudomásul veszik, hogy a fesztivál területén, illetve afelett drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. előzetes engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a fesztivál biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. munkatársával előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni. Az előzetesen nem regisztrált újságírók érvényes sajtóigazolvánnyal beléphetnek, a regisztrációs adatlap helyszínen történő kitöltése után.

12. A rendezvény résztvevői tudomásul veszik, hogy a rendezvényen fénykép és filmfelvételek készülnek, melyek marketing célú felhasználásához hozzájárulnak.

 

 

 

 


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. (a továbbiakban a Fesztiválszervező) által szervezett és megrendezésre kerülő, lentebb rögzített fesztiválokon (a továbbiakban külön-külön a Rendezvény, együttesen a Rendezvények) a természetes személy látogatóknak (a továbbiakban a Látogató) a Rendezvényeken való részvételének feltételeit, valamint a Fesztiválszervező és a Látogató (a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre, a Fesztiválszervező és a Látogató közötti jogviszonyra.

Jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi a Fesztivál Házirend, a mellékletek az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.

A fesztiválszervező tájékoztatja a Látogatót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF és az adott fesztivál házirendje a www.tatainagyhalaszat.hu oldalon elérhető, megtekinthető és onnan nyomtatható, valamint megtalálható a Fesztiválszervező irodájában (2890 Tata, Váralja u. 4.), a fesztivál ideje alatt a pénztárakban és az információs pontokon.

 

I.                     A FESZTIVÁLSZERVEZŐ ÉS A JELEN ÁSZF HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ RENDEZVÉNYEK ADATAI

 

1. Fesztiválszervező adatai:

1.1. Fesztiválszervező teljes cégneve: Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2. Székhelye: 2890 Tata, Váralja u 4.

1.3. Fesztiválszervező cégjegyzékszáma: 11-10-001634

1.4. Fesztiválszervező adószáma: 13993928-2-11

2. Rendezvény által szervezett, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Rendezvények köre

2.1. Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál

2.2    Egyéb a Fesztiválszervező által jelen ÁSZF alá sorolt rendezvény

 

II.                   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

1. Fesztiválszervező: az I.1. pontban meghatározott gazdasági társaság.

2. Rendezvény/Rendezvények: a Fesztiválszervező által szervezésre és megrendezésre kerülő, I.2.pontban meghatározott fesztiválon/fesztiválokon biztosított programok és szolgáltatások összessége.

3. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Fesztiválszervező, Közreműködői vagy egyéb Szerződéses partnerei a Rendezvények keretében hozzáférhetővé tesznek.

4. Jegy: a Fesztiválszervező által kibocsátott részvételi jogosultságot biztosító igazolás (karszalag).

5. Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen arra jogosultként részt vesz.

6. Termék: a Fesztiválszervezőtől, közreműködőitől vagy egyéb szerződéses partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog.

7. Közreműködő: a Fesztiválszervező alvállalkozója vagy megbízottja.

8. Szerződéses partner: adott Rendezvényen Fesztiválszervezővel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önállóan gazdasági-, vállalkozási-, társadalmi- vagy egyéb tevékenységet végző gazdasági társaság, magánszemély vagy szervezet.

9. Harmadik személyek: a Rendezvényen és a Látogatón kívüli természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

 

III.                 ÁSZF HATÁLYA

 

1. A jelen ÁSZF személyi hatálya a Fesztiválszervezőre, valamint a Látogatóra terjed ki. A Fesztiválszervező és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák.

2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

3. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztiválszervező a jelen ÁSZF-t jogosult egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a Fesztiválszervező a Látogatót a változásokról internetes oldalán történő közzététele útján értesíti, a módosítások a közzététellel azonnali hatállyal hatályba lépnek.

4. A Jegy átvételével a Látogató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá a szükséges adatkezeléshez a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint hozzájárul.

 

IV.                 JOGVISZONY JELLEGE

 

1. A Fesztiválszervező a Látogató részére Jegy vásárlása ellenében lehetőséget biztosít adott Rendezvényen/Rendezvényeken való részvételre, illetve adott Rendezvényen/Rendezvényeken nyújtott szolgáltatások, külön térítéssel, illetve anélküli (programok, vendéglátás stb.) igénybevételére.

2. Adott Rendezvény – összhangban a II. pontban írtakkal – programok és Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken szolgáltatásra kerülő konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Fesztiválszervező, mint szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat nagyszámú Közreműködők és Szerződéses partnerek együttműködésében, e Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében nyújtja a Fesztiválszervező, a programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét (így például adott előadó fellépését) nem garantálja a Fesztiválszervező a Látogatók számára, hanem az a Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében alakul. Mindazonáltal a Fesztiválszervező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a kieső programhoz vagy Szolgáltatáshoz hasonló tartalmú és színvonalú program, vagy Szolgáltatás biztosítására.

 

V.                   JEGYTÍPUSOK, JEGYVÁSÁRLÁS

 

1. Jegytípusok

1.1. Jegy és karszalag: A karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. Kizárólag a csuklón hordott ép karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, ezt a Fesztiválszervező és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patent, kézfejnél nagyobb átmérőjű stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Fesztiválszervező nem pótolja vagy cseréli.

2. Jegyvásárlás

2.1. A Rendezvényeken a Jegyvásárlás személyesen a beléptető kapuknál elhelyezett jegyértékesítési pontoknál, készpénzben lehetséges, vagy az előzetesen meghirdetett készpénzes vagy online módon.

2.2. Eltérés a személyekben, amennyiben a vásárlást végző személy nem azonos a Látogatóval vagy más Látogatók nevében is vásárol, Rendezvény feltételezi, hogy a vásárlás során nyilatkozatait, hozzájárulásait a vásárlásban szereplő Látogató (k) nevében és felhatalmazásukkal teszi, adja, a vállalt jogokról és kötelezettségekről teljes körű tájékoztatást ad a szerint, ahogyan számára az rendelkezésre állt.

2.3. Árváltozás A Fesztiválszervező a Jegyekre vonatkozóan fenntartja az előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú ár változtatás mindenkori egyoldalú jogát.

 

VI.                 RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

 

1. Belépés

1.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken, és kizárólag az arra kijelölt személyek jogosultak belépni.

1.2. Belépéskor a Látogató aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. A Rendezvények területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, esernyőt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat vagy eszközt bevinni tilos. A Látogató nem vihet be a Rendezvény területére 8 cm-nél nagyobb vágó élű kést, pillangókést, rugós kést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 cm-nél hosszabb fémláncot, illetve egyéb a 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, mely szabály figyelmen kívül hagyása szabálysértésnek minősül. A Látogató nem jogosult alkoholos italt semmilyen mennyiségben sem bevinni a Rendezvényterületére, alkoholmentes italból Látogatókként legfeljebb 1 literes műanyag palackban palackozott víz, üdítő vihető be, az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén, bármilyen mennyiség bevihető a Rendezvény területére. A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi mennyiségben bevinni a Rendezvények területére.

1.3. A Rendezvények területére a Fesztiválszervező által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos.

1.4. Az Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál rendezvényre a 12. (tizenkettedik) életévet be nem töltött gyermekek részére a belépés ingyenes. A 12. (tizenkettő) életévét be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre csak nagykorú kísérővel léphetnek be.

1.5. A Rendezvények területére háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták) nem léptethetőek be. A Fesztiválszervező fenntartja magának a jogot egyedi beléptetési engedély kiadására (Különösen: műsorban, programban való közreműködés, vakvezető kutya, keresőkutya, stb).

2. Magatartási szabályok a Rendezvények területén

2.1. A Látogatók a Rendezvények területén kulturáltan, az általános normákat betartva kötelesek viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően. A Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogatók a Rendezvények területén fokozottan kötelesek a természeti értékek óvására és kötelesek tartózkodni azok megkárosításától, illetve a szemeteléstől. A 12. (tizenkettedik) életévét be nem töltött gyermekek a Rendezvényeken csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak.

2.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Fesztiválszervező, valamint a Fesztiválszervezőtől engedélyben részesülő szerződéses partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak, illetve egyéb harmadik személyek, ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A készítő a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nemjogosult igényt vagy követelést támasztani a Fesztiválszervezővel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a Fesztiválszervező előzetes írásos beleegyezésével készíthet.

2.3. A Rendezvények területén a Fesztiválszervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

2.4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben 18 (tizennyolc) éven aluliakat szeszes itallal a Rendezvények területén tilos kiszolgálni. Kábítószer fogyasztása a Rendezvények területén tilos, azt a törvény bünteti.

2.5. A Rendezvényeken a Látogatók biztonsága érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé).

2.6. A Rendezvényeken a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni. A Fesztiválszervező fenntartja magának a jogot egyedi tűzrakási engedély kiadására (Különösen: műsorban, programban való közreműködés, stb).

2.7. A Rendezvények területén a tavakban, folyó vizekben fürdeni tilos és életveszélyes.

2.8. Házi kedvencek vonatkozásában a IV.1.5. pontban írtak megfelelően alkalmazandók a rendezvényeken való tartózkodás teljes időtartamára.

3. Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül

A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra és a helyi lakos Harmadik személyekre.

4. Elveszett tárgyak

Elveszett tárgyak leadására és megfelelő beazonosítást követő átvételére a Rendezvények tartama alatt az információs és beléptetési pontoknál van lehetőség, azt követően a Fesztiválszervező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

5. Biztonság

A Rendezvények területén a Fesztiválszervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik.

6. Elsősegély és orvosi ügyelet

A Rendezvények területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal e szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a Jegy a Látogatót, hanem arra társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

7. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése

7.1. A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetők. A Látogató vállalja, hogy minden fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért. A Látogató a Termékek ellenértékét a Fesztiválszervező, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki.

 

VII.             SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

 

1. A Fesztiválszervező szavatolja, hogy a Látogató a megfelelő Jeggyel be tud lépni az adott Rendezvényre, és igénybe tudja venni az ott biztosított szolgáltatásokat, amennyiben más, e szabályzatban és egyéb jogszabályban meghatározott jogszabályoknak megfelel. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyeseseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni stb. A Rendezvények időpontját a Fesztiválszervező jogosult egyoldalúan módosítani, azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja.

2. A Fesztiválszervező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Fesztiválszervezővel szemben e módosítások, átalakítások vagy továbbfejlesztések kapcsán.

3. A Fesztiválszervező jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Fesztiválszervezővel szemben.

4. A Fesztiválszervező csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, a Fesztiválszervező kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan, a Rendezvények területén bekövetkezett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, amely nem kifejezetten a hiányos rendezésből ered, azaz Rendezvény szándékos vagy súlyos gondatlan magatartása nem állapítható meg. A Fesztiválszervező felelősségének mértéke nem haladhatja meg a Jegy árát, a Jegy ára a felelősség korlátozására tekintettel került meghatározásra.

5. A Fesztiválszervező nem vállal semmilyen felelősséget a Közreműködők és Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Közreműködők és Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére használhatja, veheti igénybe. A Fesztiválszervező nem vállal semmilyen felelősséget Közreműködők és Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások/Termékek igénybevételével/használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

6. Azt követően, hogy a vásárló átvette a Jegyet/karszalagot, a Fesztiválszervező nem vonható felelősségre a Jegy/karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a Fesztiválszervezővel szemben.

7. A Látogató kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor az a Szolgáltatások igénybevétele során szükséges.

8. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztiválszervező nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé.

9. A Látogató teljes mértékben felelős mind anyagi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy egyedi engedéllyel a rendezvényre behozott házi kedvence/segítője által a Rendezvény keretében vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Fesztiválszervező, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.

10. A Fesztiválszervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, külön engedéllyel behozott házi kedvenc/segítő, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Fesztiválszervező bármely Közreműködőjének, Szerződéses partnerének vagy Látogatójának, illetve Harmadik személynek.

11. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Fesztiválszervezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Fesztiválszervező felelősségi körébe, mivel a Fesztiválszervező kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

12. A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről a Fesztiválszervezőnek nem áll módjában gondoskodni, azokat őrzésbe nem veszi és tekintetükben a felelősségét kizárja, így a Látogató kizárólagos felelőssége ezek megfelelő elhelyezése a Rendezvények területére történő belépést megelőzően.

13. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt a Fesztiválszervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik személy vagy a Látogató szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve, ha a Fesztiválszervező a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

 

VIII.             SZANKCIÓK

 

1. A Fesztiválszervező a jogviszonyt adott Rendezvény vagy mindazon Rendezvények tekintetében, melyek vonatkozásában a Látogató Jeggyel bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a látogató a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény kapcsán fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi.

2. A Fesztiválszervező az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Látogatóval szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre/egyes Rendezvényekre) vagy teljes körű (Fesztiválszervező által szervezett összes Rendezvényre) eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a Fesztiválszervező jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni.

3. Fesztiválszervező a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

 

IX.                 ADATVÉDELEM

 

1. A Fesztiválszervező jogosult a Látogató által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni és a Szolgáltatásaival kapcsolatban felhasználni. A Látogató elfogadja, hogy a Rendezvény személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Látogató érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A Fesztiválszervező különösen jogosult

1.1. amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének eleget téve az adatokat a hatóságoknak kiszolgáltatni;

1.2. a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat, amennyiben ahhoz Látogató kifejezetten hozzájárult, névhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni;

1.3. a személyes adatokat célhoz kötötten kezelni, feldolgozni.

2. A Fesztiválszervező a személyes adatokat kizárólag az általa nyújtott Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Fesztiválszervezőnek a Szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére kizárólag a jelen ÁSZF-ben írtakkal összhangban teheti lehetővé.

3. A Fesztiválszervező kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások rendelkezéseit figyelembe veszi, eleget tesz a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek és szavatosságot vállal azért, hogy a Látogató személyes és egyéb adatainak, illetve banktitkainak illetéktelen személyek nem juthatnak a birtokába. A Látogató személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Fesztiválszervező az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.

4. A Fesztiválszervező tiszteletben tartja és védi a Látogató személyes adatait, amelyeket bizalmasan kezel.

5. A jelen ÁSZF-ben szabályozott eseteken túl a Fesztiválszervező a Látogató személyes adatait hozzájárulása nélkül nem használja fel és másnak sem engedélyezi a felhasználást.

6. A Fesztiválszervező vállalja, hogy a Látogató előzetes hozzájárulása nélkül a Látogatóról semmiféle információt nem ad ki, kivéve, ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.

7. A Látogató tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azokba bármikor betekinthet.

8. Látogató kérheti személyes adatainak törlését, melyet Fesztiválszervező mérlegelés nélkül köteles megtenni és azonnali hatállyal intézkedést foganatosítani ennek érdekében.

 

X.                   VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK

 

1. A Fesztiválszervező weboldalain, az on-line és off-line médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Fesztiválszervező Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Fesztiválszervező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Fesztiválszervezőt, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

3. A Látogató által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Fesztiválszervezővel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Fesztiválszervező minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Fesztiválszervező korlátozás nélkül jogosult a Látogató észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

 

XI.                 VIS MAIOR

 

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Látogató, illetőleg a Fesztiválszervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind az adott Rendezvényre, mint egészre, mind az adott Rendezvény valamely Programjára, vagy Szolgáltatására.

 

XII.               ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. A Fesztiválszervező jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.

2. A Fesztiválszervező Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró nonprofit, közhasznú gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi érdekellentétekre.

3. Az ÁSZF-re történő bármely utalás az ÁSZF-re és annak mellékleteire való utalást jelent, a fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit jelentik. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés alapjául.

4. A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a Fesztiválszervező által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi érdekellentétekre – a Fesztiválszervező és a Látogató kikötik a Fesztiválszervező székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróságok kizárólagos illetékességét.

5. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az információs sátor és a fesztivál iroda munkatársai várják, illetve bejelentéseket tehetnek a rendezvény honlapján (www.tatainagyhalaszat) a rendezvény email címén (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Nyitva tartás

Péntek:

16.00-24.00

Szombat:

 7.00-24.00

Vasárnap:

10.00-22.00

 

Tata Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület

AMC

A három napos fesztivál pénteki napján a belépés ingyenes.

A 2 napos belépőjegy ára: 2.000 Ft,

az 1 napos belépőjegy ára: 1.500 Ft

Tata Kártyával a belépő 1.000 Ft.

12 éven aluliaknak a belépés ingyenes. 

Bankkártyás jegyvásárlásra mindkét kapunál van lehetőség!

Szép kártyával való fizetés NEM LEHETSÉGES!

Beléptetés két főkapun keresztül történik:

  1. Platán Étterem - ivókútnál

  2. TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája felől

Mindkét kapu Tata kártya elfogadóhely!

További információk az alábbi helyszíneken:
Tata, Magyary Zoltán Művelődési Központ (Tata, Váralja u. 4. 2890 )
Tel: 34/589-555

Karszalag vásárlására elővételben a MAGYARY ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN van lehetőség!
Valamint a fesztivál nyitvatartási idejében a két főkapunál.


A karszalag biztosítja:
  • 1 vagy 2 napi belépést az Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál összes programjára karszalag típustól függően.
  • A belépővel ingyenesen látogatható a Kuny Domonkos Múzeum kiállítása.

A fesztivál területére szúró és vágóeszközöket, szeszes italt, valamint élőállatot bevinni tilos!
A biztonsági szolgálat a tilalom betartását ellenőrizni fogja!